Školní jídelna

Informace o stravném v ZŠ
Obědy se dováží z naší provozovny ŠJ MŠ Němčice.

Na obědy se děti přihlašují závaznou přihláškou (vyplní jejich zák. zástupce), kterou obdrží první den nástupu do školy.

Cena obědu se odvíjí od zařazení dětí do kategorie (do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku)podle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 107/2005 Sb., o školním stravování. Školní rok začíná 1. 9. a končí 31. 8.

Cena obědu pro děti kategorie 7 – 10 roků                              22,- Kč

Cena obědu pro děti kategorie 11 – 15 roků                            24,- Kč

Forma úhrady stravného: převodem z účtu, hotově po domluvě s vedoucí ŠJ p. Homolkovou).

U převodu z účtu musí rodič označit platbu variabilním symbolem, jménem žáka a třídy.

Č. účtu: KB Ivančice 27-7079790237/0100

Upozorňujeme, že dle školského zákona č.561/2004 Sb.,§ 119 se uskutečňuje školní stravování žáků pouze v době jejich pobytu ve škole. To znamená, že v případě absence žáka musí být oběd odhlášen. Podle Vyhlášky č. 107/2005 Sb., může dítě za sníženou úhradu odebrat stravu pouze první den nemoci (neplánované nepřítomnosti), jinak může být doúčtována úhrada za přípravu oběda do plné výše (tj. věcnou i mzdovou režii ).

Odhlašování obědů: V den, kdy dítě onemocní si může rodič oběd vyzvednout do jídlonosiče od 11.30 hod. – 13.00 hod. ve školní jídelně.

Obědy na další den se odhlašují na tel. čísle 720518413 nejpozději do 14.30 hod.

Dle vyhlášky o školním stravování se stravné vybírá měsíc předem (stravné za září budeme vybírat první týden v měsíci září a koncem měsíce budeme vybírat na měsíc říjen). Rodiče budou informováni o částce (děti dostávají lístky, kde je částka vyčíslena) a musí částku uhradit i když dítě není momentálně ve škole.

Informace o stravném v MŠ
   
Oběd se vaří ve vývařovně MŠ Němčice.
Cena obědu se odvíjí od zařazení dětí do kategorie ( do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 107/2005 Sb., o školním stravování. Školní rok začíná 1.9. a končí 31.8.
Přehled stravného

Strávníci do 6 roků MŠ
přesnídávka 7,- Kč
oběd 14,- Kč
svačina 8,- Kč
nápoje 4,- Kč
celkem 33,- Kč
   
Strávníci nad 6 roků MŠ 
přesnídávka 7,- Kč
oběd 16,- Kč
svačina 8,- Kč
nápoje 4,- Kč
celkem 35,- Kč

Forma úhrady stravného : převodem z účtu, výjimečně hotově. U platby převodem z účtu musí rodič označit platbu variabilním symbole, jménem dítěte.
Č.účtu : KB Ivančice  27-7079790237/0100

Jmenný seznam, částka k úhradě a termín úhrady za určený měsíc je vyvěšena na nástěnce školky.

Upozorňujeme, že dle školského zákona č.561/2004 Sb.,§ 119 se uskutečňuje stravování dětí pouze v době jejich pobytu ve školce.To znamená, že v případě absence dítěte musí být strava odhlášena.

Podle Vyhlášky č. 107/2005 Sb., může dítě za sníženou úhradu odebrat stravu pouze první den nemoci (neplánované nepřítomnosti), jinak může být doúčtována úhrada za přípravu oběda do plné výše (tj.  věcnou i mzdovou režii).

Odhlašování obědů : v den, kdy dítě onemocní si může rodič stravu vyzvednout do jídlonosiče od 10.30 hod. – 11.30 hod.

Obědy na další den se odhlašují na tel. čísle 720518413 nejpozději do 14.30 hod.

Dle vyhlášky o školním stravování se stravné vybírá měsíc předem (stravné za září budeme vybírat první týden v měsíci září a koncem měsíce budeme vybírat na měsíc říjen).Rodiče budou informováni o částce a musí částku uhradit i když  dítě není momentálně ve školce.